jeudi 17 septembre 2009

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ – Welcome

Երեք հայ ներկայացնում են հայկական 3 կերպար՝ Հայստանից Գալուստ,Պարսկաստանից Ազատ և Լիբանանից Սաքո։
Դերերում՝
Միքաել Պողոսյան
Արա Դեղտրիկյան
Ռոբերտ Հարությունյան
This comedic play is about three Armenians: Armenian Galust, Persian Armenian Azat and Lebanese Armenian Sako, who in the same time appear at the emigrant department of the airport in Los Angeles.
Presented by the Armenian Music Center
Played by:
Michael Poghosian
Ara Deghtrikyan
Robert Harutyunyan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.ԿԱՄ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ

Aucun commentaire: