jeudi 28 mai 2009

Երազ իմ երկիր հայրենի

Հայկո եւ Շուշան Պետրոսյան

Երգի խոսքերը

Երազ իմ երկիր հայրենի
Հոգսերդ շատ հույսդ մեծ
Քարքարոտ երկիր

Ես մի բուրն եմ քո հողի
Ես մի ծիլն եմ քո արտի
Ես մի թերթն եմ քո ծաղկի
Ես մի զարկն եմ քո բազկի
Հայրենի երկիր

Հայաստան

Երազ իմ երկիր հայրենի
Հոգսերդ շատ հույսդ մեծ
Արծվաբուն երկիր
Իմ պապերն են քեզ շահել
Իմ եղբայրքնեն քեզ պահել
Քոնն են վորդիքն իմ ջահել
Հայրենի երկիր

Հայաստան


Aucun commentaire: